Wat doet een bewindvoerder?

Bij de start van het bewind:
 
een bankrekening openen op uw naam: de beheerrekening (alleen uw bewindvoerder  heeft toegang tot deze rekening)
relevante organisaties/instellingen informeren over de onderbewindstelling en regelen dat de zakelijke post voortaan naar ons kantoor wordt gestuurd
zorgen voor aantekening van de onderbewindstelling in het kadaster als er onroerend goed onder het bewind valt
regelen dat de inkomsten op de beheerrekening worden overgemaakt
inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden inventariseren
zo nodig inkomensondersteunende maatregelen aanvragen (toeslagen, tegemoetkomingen, kwijtschelding heffingen, bijzondere bijstand)
zo nodig bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten voor het verzoek  onderbewindstelling en voor de kosten van de intakeprocedure en bewindvoering
zo nodig een wa- en inboedelverzekering afsluiten
een budgetplan opstellen in samenspraak met u
een boedelbeschrijving opstellen (dat is een overzicht van de goederen die onder beheer zijn gesteld)
de boedelbeschrijving indienen bij de rechtbank (binnen drie maanden na aanvang bewind)

Tijdens het bewind:
 
de (vaste) lasten betalen zoals vastgelegd in het budgetplan
het leefgeld betalen zoals vastgelegd in het budgetplan
post behandelen en naar u doorsturen (als u dat wenst)
u na afloop van elke maand een financieel overzicht sturen
ziektekosten declareren bij de verzekering
jaarlijks de belastingaangifte box 1 verzorgen (indien verplicht of in uw belang)
uw vermogen zo doelmatig mogelijk beleggen
elk jaar rekening en verantwoording aan u afleggen
elk jaar een ondertekende rekening en verantwoording indienen bij de rechtbank

En als het nodig is:
 
namens u optreden in gerechtelijke procedures voor zover deze betrekking hebben op de onder bewind gestelde goederen
u verwijzen naar een schuldhulpverlener als er sprake is van problematische schulden (de bewindvoerder regelt zelf geen schulden)
 

Nieuws

Onze eerste werknemer is een feit. Per 1 juli 2015 is Marjon in dienst getreden als administratief medewerker!

Duo bewindvoering heeft facebook! lees verder

Jongeren Project DUO Bewindvoering in samen werking met Budget2Balance.
lees verder

 

          Lid van de branche vereniging