Klachtenregeling


Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren die drie of meer personen onder hun hoede hebben, aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen kwaliteitseisen te voldoen. De betreffende algemene maatregel van bestuur is het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Stb. 2014, 46).
Bewindvoerders, curatoren en mentoren zijn op grond van dit besluit verplicht om een klachtenregeling te hebben. Leden van de VeWeVe dienen in dat kader van een door vereniging ingestelde klachtenprocedure gebruik te maken. Daarvoor dient de hiernavolgende regeling.


1. BEGRIPSBEPALINGEN
Vereniging: De Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.
Bestuur: Het bestuur van de vereniging.
Lid: Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend.
Cliënt: Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.
Klacht: Een schriftelijke uiting van ongenoegen over werkzaamheden, een gedraging danwel over een nalaten van een lid.
Klachtencommissie: De commissie die is belast met het onderzoek naar klachten.
Klager: Degene die een klacht heeft ingediend.
Onderneming: Het organisatorisch verband waarbinnen het bedrijf van het lid wordt uitgeoefend.
Partijen De klager en het lid.

Secretaris: Een natuurlijk persoon die door het bestuur beschikbaar is
gesteld met als taak de klachtencommissie secretarieel te
ondersteunen.
2. INDIENEN KLACHT
2.1. . Bevoegdheid
Tot het indienen van een klacht zijn cliënten bevoegd. Een cliënt kan zich bij het indienen
van een klacht laten bijstaan door een gemachtigde.
2.2. Wijze van indiening
De klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de klachtencommissie.
Onder een schriftelijke klacht wordt mede verstaan een klacht, die via digitale weg wordt
ingediend.
2.3. Inhoud klacht
Een klacht bevat ten minste:
- de naam, het adres en de woonplaats van de klager;
- de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van het lid;
- een duidelijke omschrijving van de klacht in de Nederlandse taal en van de feiten en
omstandigheden, waar de klacht betrekking op heeft;
- een dagtekening en ondertekening door de klager;
- een duidelijke vermelding van de datum waarop de klacht aan het lid kenbaar is
gemaakt en beschrijving van hetgeen het lid met de klacht heeft gedaan.
2.4. Personen
Een klacht kan betrekking hebben op in de onderneming van het lid werkzame personen.
2.5. Verschuldigd bedrag
Het bestuur heeft de mogelijkheid om vast te stellen dat bij het indienen van een klacht
een bedrag is verschuldigd. Indien het bestuur van deze mogelijkheid gebruik heeft
gemaakt, wordt het bedrag jaarlijks opnieuw vastgesteld.
2.6. Schriftelijke stukken
De klacht dient zo veel mogelijk te worden voorzien van schriftelijke stukken.
2.7. Gemachtigde
Indien een cliënt zich bij het indienen van een klacht laat vertegenwoordigen door een
gemachtigde dient een schriftelijke volmacht te worden overgelegd, tenzij deze persoon
al een wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.
2.8. Ontvangstbevestiging
De secretaris bevestigt binnen een week de ontvangst van de klacht schriftelijk aan de
klager en informeert de klager over de verdere procedure.

3. ONTVANKELIJKHEID
3.1. Beoordeling
De secretaris beoordeelt of de klacht ontvankelijk is en pleegt hiertoe overleg met de
voorzitter van de klachtencommissie.
3.2. Niet-onvankelijkheid
Een klacht is niet-ontvankelijk indien:
- de klacht niet is gericht tegen een lid
- de klacht voorafgaande aan de indiening niet ter kennis is gebracht van het lid en het
lid geen redelijke termijn is gegeven om op de klacht te reageren
- de klacht ook bij de kantonrechter dan wel een ander (arbitraal) gerecht is ingediend
- niet is voldaan aan de in Hoofdstuk 2 opgenomen vereisten.
3.3. Hersteltermijn
Indien de secretaris van oordeel is dat de klacht niet-ontvankelijk is, stelt hij de klager
binnen vier weken na ontvangst van de klacht hiervan op de hoogte. De secretaris geeft
de klager een redelijke termijn om de redenen van niet-ontvankelijkheid te herstellen
(voor zover dit mogelijk is), of te motiveren waarom naar het oordeel van de klager de
klacht wel ontvankelijk is. De secretaris helpt de klager zonodig bij het (her)formuleren
van de klacht.
3.4. Beslissing niet-ontvankelijkheid
Indien de klacht ook na de hersteltermijn naar het oordeel van de secretaris nietontvankelijk
blijft, verzoekt de secretaris de klachtencommissie om een definitieve
beslissing te nemen. De beslissing wordt aan klager gezonden en in afschrift aan het lid
waartegen de klacht is ingediend.


4. KLACHTENCOMMISSIE
4.1. Benoeming
De leden en plaatsvervangende leden van de klachtencommissie worden op bindende
voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering van de vereniging
benoemd. De leden van de klachtencommissie wijzen uit hun midden een voorzitter aan.
4.2. Onafhankelijkheid
De leden van de klachtencommissie zijn op geen enkele wijze, noch direct of indirect,
zakelijk en/of persoonlijk betrokken bij een of meer leden van de vereniging, dan wel bij
de onderneming van een of meer leden of bij de in de onderneming van leden werkzame
personen.

4.3. Behandeling klacht
De klachtencommissie behandelt een klacht met drie leden of plaatsvervangende leden.
Indien de voorzitter van de klachtencommissie niet aanwezig is, treedt één van de
andere leden op als voorzitter.
4.4. Zittingstermijn
De leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. Na
afloop van deze termijn kunnen zij opnieuw worden benoemd voor een periode van drie
jaar.
4.5. Ontslag
De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen of ontslagen worden.
De afgetreden of ontslagen voorzitter en leden blijven hun functie vervullen totdat in hun
opvolging is voorzien, tenzij dit in redelijkheid niet verwacht kan worden danwel dit in
redelijkheid niet mogelijk is.

5. BEHANDELING KLACHT
5.1. In kennis stelling
De secretaris stelt het lid door toezending van een afschrift in kennis van de klacht.
5.2. Samenstelling dossier
De secretaris draagt ten behoeve van de behandeling van de klacht zorg voor de
samenstelling van een klachtendossier, bestaande uit:
- de (her)geformuleerde klacht
- samenvatting van de feiten en omstandigheden, die tot de klacht hebben geleid
- de stukken die op de klacht betrekking hebben
- alle terzake gevoerde correspondentie met partijen en derden.
5.3. Onderzoek en informatie
De secretaris heeft de bevoegdheid om ten behoeve van de samenstelling van het
klachtendossier een onderzoek in te stellen en hiertoe alle informatie in te winnen en
stukken op te vragen bij partijen en derden. Indien de secretaris niet alle informatie kan
verkrijgen vermeldt hij dit in het klachtendossier.
5.4. Privacy
De secretaris houdt bij het opvragen van informatie rekening met de privacy van
betrokkenen en kan zonodig betrokkenen vragen om toestemming voor het opvragen
van informatie.
5.5. Toezending dossier
De secretaris zendt een afschrift van het dossier aan partijen.
5.6.Verweer
Het lid wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op de klacht en om daartegen
schriftelijk verweer te voeren.
5.7 Termijn verweer
Dit verweer dient zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het
dossier, door het lid bij de secretaris te zijn ingediend. De secretaris zendt een afschrift
van het verweer aan klager.
5.8. Horen
Partijen worden in de gelegenheid gesteld om de klacht en het verweer ten overstaan
van de klachtencommissie mondeling toe te lichten. De secretaris stelt hiertoe zo spoedig
mogelijk, in overleg met partijen een datum en tijdstip vast.
5.9. Afzien van horen
Indien beide partijen schriftelijk te kennen hebben gegeven geen mondelinge
behandeling te wensen kan de klachtencommissie hiervan af zien. De klachtencommissie
zet, indien van het horen van partijen wordt afgezien, vervolgens de behandeling op
basis van het voorliggende dossier voort.
5.10. Mediation
De klachtencommissie kan besluiten om, op kosten van één dan wel beide partijen, een
onafhankelijke mediator te benoemen, die tot taak heeft om te onderzoeken of partijen
alsnog in staat zijn om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de klacht. Hiertoe
dienen beide partijen zich uitdrukkelijk bereid te verklaren.
5.11 Resultaat mediation
De mediator brengt omtrent de uitkomst van de mediation verslag uit aan de
klachtencommissie, zonder daarbij de inhoud te vermelden van hetgeen is besproken
met partijen. Indien de klacht naar aanleiding van de mediation wordt ingetrokken,
eindigt daarmee de taak van de klachtencommissie.
5.12. Nadere informatie
De klachtencommissie is bevoegd om nadere informatie bij partijen op te vragen
5.13. Termijn uitspraak
De klachtencommissie doet binnen 30 dagen na de mondelinge behandeling, het afzien
daarvan of na het verkrijgen van de gevraagde nadere informatie, een uitspraak.
5.14. Toezending beslissing
Partijen en het bestuur worden zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van
de beslissing van de klachtencommissie
5.15. Beslissing bij meerderheid
De klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen.
5.16. Vervanging leden.
Indien ten aanzien van een lid van de klachtencommissie sprake is van feiten en
omstandigheden waardoor getwijfeld zou kunnen worden aan de onpartijdigheid van dit
lid, wordt dit lid voor de behandeling van de betreffende klacht vervangen door een
plaatsvervangend lid.

6. UITSPRAAK KLACHTENCOMMISSIE
6.1. Beoordeling
De Klachtencommissie beoordeelt op basis van de inhoud van de klacht en op basis van
haar verdere bevindingen of de gedraging van het lid:
- in strijd is met op professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren van
toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- in strijd is met de inhoud van het geldende kwaliteitsprotocol van de vereniging;
- in strijd is met de statuten of reglementen van de vereniging;
- in strijd is met de door wettelijk vertegenwoordigers te betrachten zorgvuldigheid.
6.2. Gegrond/ongegrond
De klacht kan gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond worden verklaard.
6.3. Opleggen sancties
De klachtencommissie kan het lid de volgende sancties opleggen:
- een schriftelijke waarschuwing;
- een schriftelijke berisping;
- een ongeldig verklaring van een door het lid van de vereniging verkregen certificaat.
6.4. Advies aan het bestuur.
De klachtencommissie kan aan het bestuur adviseren om nadere maatregelen, zoals
opgenomen in het kwaliteitsprotocol en de statuten van de vereniging, te treffen.
6.5. Publicatie
De klachtencommissie kan haar uitspraak gedurende een periode van maximaal een jaar
op het openbaar deel van de website van de vereniging dan wel op andere wijze laten
publiceren. Hierbij wordt de privacy van de klager in acht genomen. Voorts kan de
bevoegde kantonrechter van de beslissing in kennis worden gesteld.
6.6. Ernst van het feit en historie
Bij het opleggen van een sanctie, het uitbrengen van het advies en de beslissing over
publicatie dient de klachtencommissie rekening te houden met de ernst van hetgeen
heeft plaatsgevonden en met eventueel eerder opgelegde sancties.
6.7. Acceptatie uitspraak
Het lid zal een sanctie opgelegd door de klachtencommissie als bindend accepteren tenzij
fundamentele restbeginselen zijn geschonden. Hoger beroep is niet mogelijk.

7. WETTELIJKE RECHTEN
Deze Klachtenregeling doet op geen enkele wijze afbreuk aan de rechten van Klager
gebaseerd op wettelijke regelingen

8. GEHEIMHOUDING
De leden van het bestuur en van de klachtencommissie zijn, voor zover geen verband
houdend met de uitvoering van de klachtenregeling, tot geheimhouding verplicht. Dit
betekent dat zij alle in het kader van deze klachtenregeling verkregen informatie, niet
verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken,
zoals deze zijn vastgelegd in deze klachtenregeling, het kwaliteitsprotocol en de statuten
van de vereniging.

9. INWERKINGTREDING
Deze klachtenregeling treedt in werking op 1 aporil 2016. Met ingang van deze datum
komt de Klachtenregeling 2015 te vervallen.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in haar vergadering van 28
januari 2016.